Zamknij

Newsletter

Zamknij

Newsletter

Zamknij

Logowanie

Zamknij

Kontakt z doradcą

 • Administratorem Danych Osobowych jest Positiv S.C., Ul. Ziemowita 51, 61-063 Poznań, e-mail: rodo@positiv.pl (zwaną dalej Spółką). Inspektorem danych osobowych jest Daniel Kubiczek. Dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi przesłanego zapytania na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

 • Wygeneruj nowy
Zamknij

Zamawiam instalację

 • Administratorem Danych Osobowych jest Positiv S.C., Ul. Ziemowita 51, 61-063 Poznań, e-mail: rodo@positiv.pl (zwaną dalej Spółką). Inspektorem danych osobowych jest Daniel Kubiczek. Dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi przesłanego zapytania na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

 • Wygeneruj nowy

Sklep internetowy nasza-symfonia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu przy przeglądaniu serwisu i korzystania z dostępnych usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o sposobie ich użycia. Dowiedz się więcej o polityce cookies

Zamknij

Licencja na dodatki

§1
Postanowienia ogólne
 1. Niniejsze warunki licencyjne (dalej: „Licencja” lub „Umowa”) stanowią porozumienie między użytkownikiem (dalej „Użytkownik”) Dodatków – oprogramowania komputerowego działającego wyłącznie z licencjonowanym programem komputerowym firmy Sage (dalej „Dodatki”) a POSITIV Spółka Cywilna z siedzibą w Poznaniu 61-063, ul. Ziemowita 51, o numerze NIP 782-230-13-17 (dalej: „Licencjodawca”).

 2. Niniejsza Licencja zawiera warunki używania Dodatków oraz wszelkich związanych z nimi dokumentacji, ulepszeń, aktualizacji oraz specyfikacji, które zastępują lub uzupełniają Dodatki i nie są dystrybuowane pod oddzielnymi licencjami

 3. Poprzez użycie Dodatków Użytkownik zgadza się przyjąć warunki niniejszej Licencji oraz Regulaminu strony www.nasza-symfonia.pl. Warunki te zaczynają obowiązywać z chwilą użycia Dodatków. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na przyjęcie warunków niniejszej Licencji, nie jest uprawniony do używania niniejszych Dodatków.

§2
Udzielenie Licencji oraz warunki użytkowania
 1. Poprzez użycie Dodatków Użytkownik uzyskuje udzieloną przez Licencjodawcę osobistą, niewyłączną licencję, która obejmuje pole eksploatacji związane z korzystaniem zgodnie z ich przeznaczeniem z Dodatków wyłącznie w celach własnych i bez prawa do odsprzedania innym osobom, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Użytkownikowi wyraźnie zabrania się udzielania sublicencji, wynajmowania, wydzierżawienia oraz dystrybuowania w inny sposób Dodatków bądź praw do użytkowania Dodatków.

 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Dodatków na sprzęcie komputerowym, którego typ i konfiguracja są jednakowe dla wymagań opisanych w dokumentacji określonej w oprogramowaniu Symfonii firmy Sage dla danej wersji tego oprogramowania. Program może być używany na jednym komputerze lub jednej sieci lokalnej lub poprzez terminal zgodnie z zakupioną wersją Dodatków.

 3. Prawo Użytkownika do używania Dodatków jest ograniczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Użytkownikowi zabrania się usuwania znaków towarowych oraz logotypów Licencjodawcy.

 4. Użytkownikowi zabrania się modyfikacji Dodatków w szczególności poprzez dekompilację, deasemblację, rozkodowywanie lub inżynierię wsteczną.

 5. Korzystanie z Dodatków wymaga posiadania odpowiedniego, legalnego, modułu oprogramowania firmy Sage w wersji, do której zostały przygotowane. Dodatek może zawierać ze względu na swoją specyfikę i przeznaczenie informację o wersji i o module oprogramowania firmy Sage, do której został przygotowany. Użytkownik potwierdza, iż jest świadomy faktu, że korzystanie z Dodatków opracowanych przez Licencjodawcę nie jest możliwe bez posiadania licencji udzielonych przez Sage. W przypadku istnienia przesłanek, które uniemożliwiają otrzymanie Licencji od Sage Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z Dodatków.

 6. Dodatki przekazywane są wraz z dokumentacją użytkową obejmującą również gwarancję. Gwarancja jest udzielana na okres 3 miesięcy od daty udzielenia Licencji i obejmuje poprawność funkcjonowania Dodatków.

 7. Licencjodawca nie udziela gwarancji na poprawność funkcjonowania Dodatków z nowymi wersjami Oprogramowania firmy Sage.

 8. W przypadku naruszenia niniejszej Licencji Użytkownik traci prawo do gwarancji a Licencjodawca ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy. W szczególności w przypadku, gdy Użytkownik dokona próby złamania technicznych zabezpieczeń Dodatków.

 9. Licencjodawca ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy również w przypadku, gdyż Użytkownik nie uiści w terminie należności z tytułu udzielonej Licencji.

 10. Odpowiedzialność Licencjodawcy za ewentualne szkody, które mogłyby wystąpić na skutek pobrania Dodatków, bądź w następstwie korzystania z Dodatków, w tym również za ewentualną utratę informacji lub straty stanowiące następstwo używania lub braku możliwości używania tego Oprogramowania, ograniczona jest do szkody wyrządzonej umyślnie, z wyłączenia odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

 11. Licencje na aktualizacje Dodatków są płatne za dodatkowym wynagrodzeniem określonym przez Licencjodawcę.

§3
Prawa własności intelektualnej
 1. Użytkownik nabywa licencję na Dodatki; prawa i obowiązki Użytkownika podlegają warunkom niniejszej Licencji. Z wyłączeniem wyraźnych praw udzielonych w niniejszej Licencji, Licencjodawca niniejszym zastrzega sobie wszelkie prawa do Dodatków oraz do wszelkich powiązanych praw autorskich, znaków towarowych i innych praw ochrony własności intelektualnej.

 2. Użytkownikowi zabrania się usuwania, modyfikowania oraz ukrywania wszelkich identyfikacji produktu, informacji dotyczących praw autorskich oraz innych uwag dotyczących własności intelektualnej zawartych w Dodatkach. Licencjodawca jest właścicielem wszelkich praw do Dodatków oraz wszelkich dzieł pochodnych powstałych na ich podstawie. Wszelkie prawa, które nie zostały udzielone wprost w niniejszej Licencji, pozostają zastrzeżone na rzecz Licencjodawcy.

§4
Postanowienia końcowe
 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania w świetle prawa właściwego, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy, a strony powinny negocjować w dobrej wierze w celu zastąpienia takiego nieważnego postanowienia innym zgodnym z uprzednią intencją stron tak dalece, jak prawo na to zezwala.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć na tle postanowień Umowy, w tym dotyczących jej interpretacji lub wykonania, na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia na drodze ugodowej, wszelkie spory, o których mowa w zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą przez polski Sąd powszechny właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

 4. Strony zgodnie oświadczają, że prawem właściwym dla oceny Umowy oraz jej interpretacji i wykonywania oraz wszelkich skutków prawnych z niej wynikających jest prawo polskie.

Please wait